Tags

The other day while walking in Porto I found this vegetable garden 🙂

No outro dia, enquanto me pesseava pelo Porto, encontrei esta horta 🙂

Meanwhile, surfing in the web, I found this video…Nice!!! 🙂

Entretanto, a passear-me pela internet, encontrei este vídeo…Nice!!! 🙂

Advertisements