Tags

The other day while walking in Porto I found this vegetable garden🙂

No outro dia, enquanto me pesseava pelo Porto, encontrei esta horta🙂

Meanwhile, surfing in the web, I found this video…Nice!!!🙂

Entretanto, a passear-me pela internet, encontrei este vídeo…Nice!!!🙂